Capacità

Note

Quantità

30.000 kg

Metano

1

900 kg

Elettrico

3

600 kg

Elettrico

1

30.000 kg

Elettrico

1

900 kg

Metano

1

1.300 kg

Metano

1

1.600 kg

Metano

3

900 kg

Metano

1

3.000 kg

Metano

1